Sommerskolen

Om du fikk farge byen...

Kurstittel: Om du fikk farge byen

Ansvarlig organisasjon: Coolart

Ansvarlig person: Sedin Zunic

E-post: contact@coolart.no

Telefon: 45835829/40009093

Gatekunst er i vinden som aldri før og sommerskolen har fått selveste Coolart til å holde kurs. På dette kurset lærer vi bort våre beste triks sånn at du selv mestrer gatekunst og at gatekunstmiljøet blomstrer. Vi vil bruke gatekunsten til å etablere gode holdninger og videreføre verdien av gatekunst. Alle deltagerne får kursbevis. Så meld deg på, dette kurset vil du ikke gå glipp av! Og viktigst av alt- vi skal ha det gøy!

I løpet av uka vil du lære mange teknikker for å bli en gatekunstner. Fargelære, frihåndstegning, stensil, ide myldring, ulike hemmelige gatekunst triks og mye mer. Her får du være kreativ og skapende. På dette kurset skal CoolArt sammen med elevene utforske skaperglede, engasjement og utforskningstrang. Vi ønsker å videreutvikle hver enkelt deltager slik at alle opplever mestring. Vi veileder elevene gjennom hele gatekunst produksjonen, fra ide til ferdigstilt verk. Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Spraymaling kvinne
Spraymaling mann
Spraymaling superjente

Om kurset:

“Om du fikk farge byen” kursene kan gjennomføres i uke 26 og 32.

Kursene varer fra 09:00-15:00 mandag til fredag.

Vi tar ideelt imot 25 personer i hvert kurs

Vi er livssynsnøytrale og ikke-politisk.

Fast base/ oppmøtested etter nærmere avtale med Kristiansand kommune.

Vi tilbyr praktiske øvelser, fysisk aktivitet og aktiviteter utendørs hver dag.

Vi bruker god tid på at alle skal finne seg til rette. Det å møte nye mennesker med samme interesse er svært positivt med Sommerskolen.

Våre kurs legges opp til aktiviteter som alle kan delta på. På dette kurset er det mulig at barn med tilrettelagt behov kan delta.

Læringsutbytte

 • Kurset gjør noe med vår forståelse for de estetiske fagenes plass og muligheter både i og utenfor skoleverket.
 • Kurset styrker de estetiske fags betydning både for individet og fellesskapet gjennom erfaringene som dukker opp i dette kurset og innenfor kunst- og kulturfeltet
 • CoolArt motiverer elevene til eget kunstfaglig arbeid og det har sammenheng med at elev og lærestoff er i god dialog.
 • Kurset lyktes i å knytte det faglige innholdet til elevenes personlige erfaringer.
 • Dette kunstfaglige kurset skaper en kunstfaglig interesse hos elevene, og leder dem inn i deres egen skapende aktivitet.
 • Læringsprosessen fremstår med en egen integritet der verdien av faget i seg selv er rådende.
 • Elevenes møte og deltakelse gjennom dette kurset gir kunnskap og erfaring som kan bidra til større forståelse for temaet de har utforsket.
 • Kurset tydeliggjør kunnskaps betydning av kunst i undervisning, og motivasjonsfaktorer for kunstfaglig arbeid hos elevene.
 • Gjennom deltakelse i en kunstfaglig læringsprosess ledes elevene mot en kunstfaglig erfaring.
  • Det er elevenes perspektiver, opplevelse, forståelse og tilbakemeldinger av denne prosessen som gir grunnlag for læringsutbytte.
 • Det er samarbeidet mellom profesjonelle kunstnere i møte med barn og unge som gir dette kurset faglige tyngde som skaper trygghet og motivasjon for alle involverte underveis. Elevene føler seg privilegert i kunstners ledsagelse.
 • Kurset setter sine spor, og veiledere er takknemlige for alle deltagernes innspill og utfordringer.
  • Dette gir alle involverte en stor personlig læringsmulighet.

Mer informasjon

Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape. I opplæringen skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.

Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.

Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

I et større perspektiv er skapende læringsprosesser også en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen.

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Ved å reflektere over egen og andres læring kan elever litt etter litt utvikle bevissthet om egne læringsprosesser. Elever som lærer å formulere spørsmål, søke svar og uttrykke sin forståelse på ulike måter, vil gradvis kunne ta en aktiv rolle i egen læring og utvikling.

Elevene skal få tid til å utforske dybden i ulike fagområder. Å gi rom for dybdelæring forutsetter at skolen tar hensyn til at elevene er forskjellige og lærer i ulikt tempo og med ulik progresjon. Det krever kunnskap om hvordan elever lærer, hva de kan fra før, og forutsetter tett oppfølging av den enkelte. Elever som opplever mestring, motiveres til å bli mer utholdende og selvstendige. Prøving og feiling kan være en kilde til læring og erkjennelse, og elevene skal oppfordres til å prøve seg også når det er usikkert om de vil lykkes. Det er skolens oppgave å gi elevene trygghet til å krysse grenser og prøve noe vanskelig.

Helse/Sikkerhet

Vi bruker verneutstyr, masker og vi bruker de nye miljøvennlige sprayene som er kommet på markedet. Vi følger smittevernsregler som er gjeldene på aktuelt tidspunkt. Vi spriter hender, bruker handsker og maske. Vi oppholder oss mye ute og holder avstand.